OpenJudge

5:kruskal算法求最小生成树

总时间限制:
10000ms
单个测试点时间限制:
1000ms
内存限制:
65536kB
描述

要求对一个图使用kruskal算法求最小生成树,依次输出选出的边所关联的顶点序列,要求下标较小者在前,如图所示,其顶点序列为1 3 4 6 2 5 3 6 2 3

输入
若干行整数
第一行为两个整数,分别为图的顶点数和边数
第二行开始是该图的邻接矩阵,主对角线统一用0表示,无直接路径的两点用100来表示(保证各边权值小于100)
输出
若干用空格隔开的整数
样例输入
6 10
0 6 1 5 100 100
6 0 5 100 3 100
1 5 0 5 6 4
5 100 5 0 100 2
100 3 6 100 0 6
100 100 4 2 6 0
样例输出
1 3 4 6 2 5 3 6 2 3
全局题号
4761
添加于
2012-05-31
提交次数
235
尝试人数
110
通过人数
92