OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1117 1146
002 第一个C++程序 98% 1089 1114
003 计算书费 95% 919 969
004 整数的个数 99% 942 955
005 整数的立方和 99% 952 963
006 化验诊断 92% 663 722
007 求分数序列和 97% 865 888
008 求阶乘的和 98% 917 932
009 打印完数 93% 807 866
010 数组逆序重放 97% 873 899
011 与7无关的数 98% 861 880
012 骑车与走路 97% 878 905
014 求出e的值 97% 831 855
015 细菌繁殖 92% 577 624
016 求平均年龄 98% 854 870
017 晶晶赴约会 100% 884 888
018 陶陶摘苹果 99% 832 842
019 大象喝水 98% 830 846
020 判断闰年 98% 863 883
021 全排列 78% 161 207
022 数字求和 98% 843 856
023 词典 61% 34 56
025 两倍 94% 621 664
026 完美立方 95% 709 749
027 木棒 31% 30 98
028 点和正方形的关系 98% 783 802
029 计算邮资 95% 758 801
030 计算费马数 98% 688 703
031 牛顿迭代方法 79% 164 208
032 迭代法解方程 73% 32 44
033 整数奇偶排序 93% 625 669
034 Problem I 96% 796 827
035 Problem I 99% 740 750
036 Checking order 94% 615 654
037 计算反序数 88% 372 424
038 能被3除尽的数之和 96% 787 823
039 能被3,5,7整除的数 95% 747 784
040 受限完全平方数 93% 441 475
041 三个完全平方数 90% 224 249
042 算术运算 96% 703 730
043 素数回文数的个数 93% 488 526
044 加减乘除 93% 601 645
045 停车场收费 97% 727 751
046 试剂配制 93% 394 424
047 按顺序输出 98% 759 777
048 求和 98% 761 780
049 满足条件的整数 98% 626 642
050 小白鼠排队 93% 465 498
051 玩游戏 96% 459 477
052 玛雅历 83% 50 60
053 时区转换 43% 3 7
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 96% 684 713
056 Skew数 89% 133 149
057 生理周期 90% 191 213
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 87% 363 415
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 318 336
063 最长单词 79% 139 175
064 整数减法 24% 45 185
065 生日相同 88% 164 187
066 开关问题 40% 2 5
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 3
068 肿瘤检测 93% 507 547
069 数组逆序重放 99% 675 685
070 打印极值点下标 94% 315 335
071 假币问题 80% 16 20
072 最远距离 96% 358 372
073 最大商 86% 246 287
074 竞赛评分 91% 143 157
075 跳绳游戏 90% 92 102
076 平衡饮食 94% 344 365
077 谁拿了最多奖学金 91% 193 213
078 学分绩点 97% 463 475
079 不吉利日期 98% 237 243
080 生日相同 89% 126 141
081 统计字符数 91% 234 258
082 显示器 88% 28 32
083 约瑟夫问题 90% 95 106
084 垂直直方图 98% 54 55
085 填词 94% 34 36
086 熄灯问题 60% 3 5
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 89% 34 38
090 求矩阵的加法 96% 474 495
091 整数奇偶排序 97% 463 478
092 矩阵交换行 90% 302 336
093 扩号匹配 96% 55 57
094 异常细胞检测 97% 373 384
095 摘花生 95% 19 20
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 23 34
099 求字符串长度 97% 507 525
100 求字母的个数 97% 585 603
101 大小写字母互换 97% 616 636
102 首字母大写 90% 466 519

1 2