OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1130 1159
002 第一个C++程序 98% 1104 1129
003 计算书费 95% 925 976
004 整数的个数 99% 952 966
005 整数的立方和 99% 963 974
006 化验诊断 92% 667 727
007 求分数序列和 97% 873 896
008 求阶乘的和 98% 928 944
009 打印完数 93% 812 875
010 数组逆序重放 97% 879 905
011 与7无关的数 98% 865 885
012 骑车与走路 97% 883 911
014 求出e的值 97% 836 860
015 细菌繁殖 92% 579 626
016 求平均年龄 98% 859 875
017 晶晶赴约会 100% 888 892
018 陶陶摘苹果 99% 836 846
019 大象喝水 98% 833 850
020 判断闰年 98% 866 886
021 全排列 78% 164 210
022 数字求和 98% 847 860
023 词典 61% 35 57
025 两倍 94% 624 667
026 完美立方 95% 711 751
027 木棒 31% 30 98
028 点和正方形的关系 98% 787 806
029 计算邮资 95% 760 804
030 计算费马数 98% 690 705
031 牛顿迭代方法 79% 164 208
032 迭代法解方程 73% 33 45
033 整数奇偶排序 93% 627 671
034 Problem I 96% 799 830
035 Problem I 99% 743 753
036 Checking order 94% 618 657
037 计算反序数 88% 375 428
038 能被3除尽的数之和 96% 790 826
039 能被3,5,7整除的数 95% 750 787
040 受限完全平方数 93% 443 477
041 三个完全平方数 90% 227 252
042 算术运算 96% 706 733
043 素数回文数的个数 93% 492 530
044 加减乘除 93% 604 648
045 停车场收费 97% 730 754
046 试剂配制 93% 397 428
047 按顺序输出 98% 762 780
048 求和 98% 764 783
049 满足条件的整数 98% 628 644
050 小白鼠排队 93% 467 500
051 玩游戏 96% 461 479
052 玛雅历 84% 51 61
053 时区转换 43% 3 7
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 96% 688 717
056 Skew数 89% 134 150
057 生理周期 90% 192 214
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 88% 364 416
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 320 338
063 最长单词 80% 140 176
064 整数减法 24% 45 185
065 生日相同 88% 165 188
066 开关问题 40% 2 5
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 3
068 肿瘤检测 93% 508 548
069 数组逆序重放 99% 676 686
070 打印极值点下标 94% 318 338
071 假币问题 81% 17 21
072 最远距离 96% 359 373
073 最大商 86% 247 288
074 竞赛评分 91% 144 158
075 跳绳游戏 90% 93 103
076 平衡饮食 94% 345 366
077 谁拿了最多奖学金 91% 194 214
078 学分绩点 97% 464 476
079 不吉利日期 98% 238 244
080 生日相同 89% 127 142
081 统计字符数 91% 236 260
082 显示器 88% 29 33
083 约瑟夫问题 90% 97 108
084 垂直直方图 98% 55 56
085 填词 95% 35 37
086 熄灯问题 67% 4 6
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 90% 35 39
090 求矩阵的加法 96% 475 496
091 整数奇偶排序 97% 465 480
092 矩阵交换行 90% 303 337
093 扩号匹配 97% 56 58
094 异常细胞检测 97% 375 386
095 摘花生 95% 20 21
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 23 34
099 求字符串长度 97% 510 528
100 求字母的个数 97% 587 605
101 大小写字母互换 97% 618 638
102 首字母大写 90% 467 520

1 2