OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1181 1213
002 第一个C++程序 98% 1152 1179
003 计算书费 95% 963 1016
004 整数的个数 99% 993 1008
005 整数的立方和 99% 1005 1017
006 化验诊断 91% 680 746
007 求分数序列和 97% 900 925
008 求阶乘的和 98% 963 981
009 打印完数 92% 833 901
010 数组逆序重放 97% 919 945
011 与7无关的数 98% 892 914
012 骑车与走路 97% 913 944
014 求出e的值 97% 862 886
015 细菌繁殖 92% 590 639
016 求平均年龄 98% 890 908
017 晶晶赴约会 99% 922 927
018 陶陶摘苹果 99% 864 874
019 大象喝水 98% 863 880
020 判断闰年 98% 900 922
021 全排列 77% 169 219
022 数字求和 99% 878 891
023 词典 62% 37 60
025 两倍 93% 645 691
026 完美立方 95% 727 769
027 木棒 31% 31 101
028 点和正方形的关系 97% 807 828
029 计算邮资 94% 773 822
030 计算费马数 98% 704 719
031 牛顿迭代方法 79% 165 210
032 迭代法解方程 72% 33 46
033 整数奇偶排序 93% 635 684
034 Problem I 96% 817 850
035 Problem I 99% 760 770
036 Checking order 94% 631 671
037 计算反序数 88% 388 442
038 能被3除尽的数之和 95% 806 846
039 能被3,5,7整除的数 95% 768 808
040 受限完全平方数 93% 447 481
041 三个完全平方数 90% 229 255
042 算术运算 96% 721 749
043 素数回文数的个数 93% 504 544
044 加减乘除 93% 613 661
045 停车场收费 96% 741 769
046 试剂配制 93% 405 436
047 按顺序输出 97% 776 796
048 求和 98% 784 803
049 满足条件的整数 97% 639 656
050 小白鼠排队 94% 483 516
051 玩游戏 96% 466 485
052 玛雅历 84% 51 61
053 时区转换 43% 3 7
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 96% 701 732
056 Skew数 89% 135 151
057 生理周期 89% 194 218
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 86% 369 427
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 329 347
063 最长单词 80% 141 177
064 整数减法 24% 45 188
065 生日相同 88% 169 192
066 开关问题 40% 2 5
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 3
068 肿瘤检测 93% 516 556
069 数组逆序重放 99% 693 703
070 打印极值点下标 94% 323 343
071 假币问题 81% 17 21
072 最远距离 96% 366 380
073 最大商 86% 251 293
074 竞赛评分 91% 145 159
075 跳绳游戏 90% 93 103
076 平衡饮食 94% 350 373
077 谁拿了最多奖学金 91% 198 218
078 学分绩点 97% 467 479
079 不吉利日期 97% 241 248
080 生日相同 90% 130 145
081 统计字符数 91% 240 265
082 显示器 88% 29 33
083 约瑟夫问题 88% 98 111
084 垂直直方图 98% 55 56
085 填词 95% 35 37
086 熄灯问题 67% 4 6
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 88% 36 41
090 求矩阵的加法 96% 479 500
091 整数奇偶排序 97% 468 483
092 矩阵交换行 89% 304 342
093 扩号匹配 97% 56 58
094 异常细胞检测 97% 379 390
095 摘花生 95% 20 21
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 23 34
099 求字符串长度 96% 520 539
100 求字母的个数 97% 595 614
101 大小写字母互换 97% 625 646
102 首字母大写 90% 470 525

1 2