OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1000 1028
002 第一个C++程序 97% 970 995
003 计算书费 94% 791 841
004 整数的个数 99% 806 818
005 整数的立方和 99% 820 829
006 化验诊断 93% 560 604
007 求分数序列和 97% 729 751
008 求阶乘的和 98% 776 788
009 打印完数 93% 687 735
010 数组逆序重放 97% 736 758
011 与7无关的数 98% 722 737
012 骑车与走路 97% 742 764
014 求出e的值 98% 704 721
015 细菌繁殖 92% 491 531
016 求平均年龄 98% 715 730
017 晶晶赴约会 99% 742 746
018 陶陶摘苹果 99% 696 705
019 大象喝水 98% 694 708
020 判断闰年 98% 725 743
021 全排列 78% 133 170
022 数字求和 98% 709 721
023 词典 54% 22 41
025 两倍 93% 502 538
026 完美立方 94% 594 630
027 木棒 29% 22 77
028 点和正方形的关系 97% 657 675
029 计算邮资 94% 625 665
030 计算费马数 98% 565 578
031 牛顿迭代方法 80% 145 181
032 迭代法解方程 68% 26 38
033 整数奇偶排序 93% 525 562
034 Problem I 96% 664 691
035 Problem I 98% 617 627
036 Checking order 94% 503 535
037 计算反序数 85% 277 326
038 能被3除尽的数之和 95% 656 689
039 能被3,5,7整除的数 96% 627 655
040 受限完全平方数 93% 367 396
041 三个完全平方数 93% 207 222
042 算术运算 96% 578 605
043 素数回文数的个数 92% 392 425
044 加减乘除 92% 492 535
045 停车场收费 96% 607 631
046 试剂配制 92% 318 344
047 按顺序输出 97% 639 657
048 求和 98% 646 659
049 满足条件的整数 97% 516 530
050 小白鼠排队 94% 407 435
051 玩游戏 97% 391 403
052 玛雅历 84% 47 56
053 时区转换 60% 3 5
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 96% 582 604
056 Skew数 90% 129 143
057 生理周期 91% 188 207
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 88% 338 385
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 267 281
063 最长单词 80% 127 159
064 整数减法 27% 44 164
065 生日相同 90% 158 176
066 开关问题 33% 1 3
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 2
068 肿瘤检测 93% 460 493
069 数组逆序重放 98% 581 591
070 打印极值点下标 94% 285 303
071 假币问题 80% 16 20
072 最远距离 96% 319 331
073 最大商 88% 240 274
074 竞赛评分 92% 137 149
075 跳绳游戏 90% 89 99
076 平衡饮食 95% 319 336
077 谁拿了最多奖学金 91% 183 202
078 学分绩点 98% 401 411
079 不吉利日期 97% 223 229
080 生日相同 89% 122 137
081 统计字符数 91% 225 246
082 显示器 88% 28 32
083 约瑟夫问题 90% 94 104
084 垂直直方图 98% 53 54
085 填词 94% 34 36
086 熄灯问题 60% 3 5
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 92% 33 36
090 求矩阵的加法 95% 416 436
091 整数奇偶排序 97% 408 420
092 矩阵交换行 91% 284 313
093 扩号匹配 96% 53 55
094 异常细胞检测 97% 343 354
095 摘花生 95% 19 20
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 21 31
099 求字符串长度 96% 478 496
100 求字母的个数 97% 539 557
101 大小写字母互换 97% 566 584
102 首字母大写 90% 437 484

1 2