OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1153 1184
002 第一个C++程序 98% 1125 1152
003 计算书费 95% 942 993
004 整数的个数 99% 970 984
005 整数的立方和 99% 980 991
006 化验诊断 92% 672 733
007 求分数序列和 97% 880 904
008 求阶乘的和 98% 945 961
009 打印完数 93% 822 884
010 数组逆序重放 97% 895 921
011 与7无关的数 98% 874 895
012 骑车与走路 97% 894 923
014 求出e的值 97% 844 868
015 细菌繁殖 92% 580 628
016 求平均年龄 98% 870 887
017 晶晶赴约会 100% 901 905
018 陶陶摘苹果 99% 845 855
019 大象喝水 98% 844 861
020 判断闰年 98% 879 901
021 全排列 79% 168 214
022 数字求和 99% 858 871
023 词典 62% 36 58
025 两倍 94% 631 674
026 完美立方 95% 713 753
027 木棒 31% 30 98
028 点和正方形的关系 98% 789 809
029 计算邮资 94% 760 806
030 计算费马数 98% 690 705
031 牛顿迭代方法 79% 164 208
032 迭代法解方程 73% 33 45
033 整数奇偶排序 93% 628 672
034 Problem I 96% 800 832
035 Problem I 99% 744 754
036 Checking order 94% 619 658
037 计算反序数 88% 377 429
038 能被3除尽的数之和 96% 790 827
039 能被3,5,7整除的数 95% 750 788
040 受限完全平方数 93% 444 478
041 三个完全平方数 90% 228 253
042 算术运算 96% 706 733
043 素数回文数的个数 93% 494 532
044 加减乘除 93% 604 648
045 停车场收费 97% 730 755
046 试剂配制 93% 397 428
047 按顺序输出 98% 762 780
048 求和 98% 769 788
049 满足条件的整数 98% 628 644
050 小白鼠排队 93% 474 507
051 玩游戏 96% 462 480
052 玛雅历 84% 51 61
053 时区转换 43% 3 7
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 96% 690 719
056 Skew数 89% 134 150
057 生理周期 90% 192 214
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 87% 366 420
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 320 338
063 最长单词 80% 140 176
064 整数减法 24% 45 185
065 生日相同 88% 167 190
066 开关问题 40% 2 5
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 3
068 肿瘤检测 93% 508 548
069 数组逆序重放 99% 680 690
070 打印极值点下标 94% 318 338
071 假币问题 81% 17 21
072 最远距离 96% 360 374
073 最大商 85% 247 289
074 竞赛评分 91% 145 159
075 跳绳游戏 90% 93 103
076 平衡饮食 94% 349 370
077 谁拿了最多奖学金 91% 194 214
078 学分绩点 97% 464 476
079 不吉利日期 98% 239 245
080 生日相同 90% 128 143
081 统计字符数 91% 237 261
082 显示器 88% 29 33
083 约瑟夫问题 90% 97 108
084 垂直直方图 98% 55 56
085 填词 95% 35 37
086 熄灯问题 67% 4 6
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 90% 35 39
090 求矩阵的加法 96% 475 496
091 整数奇偶排序 97% 465 480
092 矩阵交换行 90% 303 338
093 扩号匹配 97% 56 58
094 异常细胞检测 97% 375 386
095 摘花生 95% 20 21
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 23 34
099 求字符串长度 97% 512 530
100 求字母的个数 97% 587 605
101 大小写字母互换 97% 618 638
102 首字母大写 90% 469 521

1 2