OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
001 A+B Problem 97% 1104 1133
002 第一个C++程序 98% 1076 1101
003 计算书费 94% 891 944
004 整数的个数 99% 914 926
005 整数的立方和 99% 925 934
006 化验诊断 92% 640 697
007 求分数序列和 97% 834 857
008 求阶乘的和 98% 890 904
009 打印完数 93% 784 839
010 数组逆序重放 97% 848 871
011 与7无关的数 98% 834 853
012 骑车与走路 97% 853 882
014 求出e的值 97% 804 827
015 细菌繁殖 92% 556 602
016 求平均年龄 98% 832 847
017 晶晶赴约会 100% 864 868
018 陶陶摘苹果 99% 807 817
019 大象喝水 98% 807 822
020 判断闰年 98% 842 861
021 全排列 78% 152 195
022 数字求和 98% 820 834
023 词典 62% 32 52
025 两倍 93% 593 636
026 完美立方 94% 680 720
027 木棒 29% 28 95
028 点和正方形的关系 98% 758 777
029 计算邮资 94% 728 772
030 计算费马数 98% 660 676
031 牛顿迭代方法 79% 159 202
032 迭代法解方程 73% 32 44
033 整数奇偶排序 93% 601 644
034 Problem I 96% 765 795
035 Problem I 99% 715 725
036 Checking order 94% 592 630
037 计算反序数 87% 350 403
038 能被3除尽的数之和 95% 763 799
039 能被3,5,7整除的数 95% 725 760
040 受限完全平方数 92% 416 450
041 三个完全平方数 91% 223 244
042 算术运算 96% 675 702
043 素数回文数的个数 92% 464 502
044 加减乘除 93% 574 619
045 停车场收费 97% 703 728
046 试剂配制 93% 372 401
047 按顺序输出 98% 731 748
048 求和 98% 737 755
049 满足条件的整数 97% 600 616
050 小白鼠排队 93% 446 479
051 玩游戏 96% 439 457
052 玛雅历 83% 49 59
053 时区转换 50% 3 6
054 特殊日历计算 20% 1 5
055 鸡兔同笼 95% 653 685
056 Skew数 90% 133 148
057 生理周期 90% 190 212
058 Help Jimmy 78% 7 9
059 验证“歌德巴赫猜想” 87% 360 412
060 Brookebond s'en va en guerre... 0% 0 3
061 Split convex polygon N/A 0 0
062 开关电灯 95% 304 320
063 最长单词 80% 136 171
064 整数减法 25% 45 182
065 生日相同 88% 164 187
066 开关问题 50% 2 4
067 The Sorcerer's Stone 0% 0 3
068 肿瘤检测 93% 495 535
069 数组逆序重放 99% 657 667
070 打印极值点下标 94% 309 329
071 假币问题 80% 16 20
072 最远距离 96% 347 362
073 最大商 86% 245 285
074 竞赛评分 91% 140 154
075 跳绳游戏 90% 92 102
076 平衡饮食 95% 341 360
077 谁拿了最多奖学金 91% 192 212
078 学分绩点 97% 448 460
079 不吉利日期 98% 234 240
080 生日相同 89% 124 139
081 统计字符数 91% 232 255
082 显示器 88% 28 32
083 约瑟夫问题 90% 95 106
084 垂直直方图 98% 54 55
085 填词 94% 34 36
086 熄灯问题 60% 3 5
087 恼人的青蛙 75% 6 8
088 画家问题 0% 0 2
089 红与黑 89% 34 38
090 求矩阵的加法 96% 460 480
091 整数奇偶排序 97% 448 463
092 矩阵交换行 90% 300 335
093 扩号匹配 96% 55 57
094 异常细胞检测 97% 363 375
095 摘花生 95% 19 20
096 寻找Nemo N/A 0 0
097 边配对 50% 1 2
098 基因检测 68% 23 34
099 求字符串长度 96% 495 513
100 求字母的个数 97% 575 593
101 大小写字母互换 97% 602 621
102 首字母大写 90% 459 511

1 2