OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
20172254 17信息 I: 计算(a+b)*c的值 Accepted 10 200kB 1ms 176 B G++ 昨天
20172254 17信息 H: A+B问题 Accepted 10 200kB 1ms 134 B G++ 昨天
20172254 17信息 F: 其他基本数据类型存储空间大小 Accepted 10 128kB 1ms 135 B G++ 昨天
20172254 17信息 F: 其他基本数据类型存储空间大小 Accepted 10 128kB 1ms 123 B G++ 昨天
20172254 17信息 F: 其他基本数据类型存储空间大小 Presentation Error 0 128kB 1ms 118 B G++ 昨天
20172254 17信息 F: 其他基本数据类型存储空间大小 Presentation Error 0 128kB 1ms 130 B G++ 昨天
20172254 17信息 C: 输出保留3位小数的浮点数 Accepted 10 200kB 2ms 108 B G++ 昨天
20172254 17信息 B: 输出第二个整数 Accepted 10 200kB 8ms 112 B G++ 昨天
20172254 17信息 A: Hello, World! Wrong Answer 0 128kB 1ms 95 B G++ 昨天
椛七 C: 输出保留3位小数的浮点数 Accepted 10 200kB 0ms 142 B G++ 8天前
xiaonan C: 输出保留3位小数的浮点数 Accepted 10 200kB 0ms 145 B G++ 8天前
xiaonan B: 输出第二个整数 Accepted 10 200kB 2ms 103 B G++ 8天前
xiaonan A: Hello, World! Accepted 10 128kB 1ms 96 B G++ 9天前
椛七 B: 输出第二个整数 Accepted 10 200kB 3ms 107 B G++ 9天前
椛七 A: Hello, World! Accepted 10 128kB 0ms 95 B G++ 9天前

1 2 3 4 5 ...